Oblasti, kursevi u ponudi i izvođači

Ukupno oblasti: 31 | Ukupno kurseva: 502

Edukacija trenera i razvoj trening modula broj kurseva: 20

Naziv kursa Izvođač
Projekat građanin/Građanske veze: model ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje u Kaliforniji Milena Sarić
Implementacija modula o kontraverznim temama i spriječavanju korupcije Milena Sarić
Interkulturalizam Milena Sarić
Demokratija i ljudska prava Milena Sarić
Obrazovanje za društvenu pravdu Milena Sarić
Škole - prijatelji djece, Primjena metodologije usmjerene na dijete Milena Sarić
European Institute for Public Administration – CAF in Action Aleksandar Draganić
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Trening trenera Slavko Simić
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Almir Paočić
Poslovna edukacija Almir Paočić
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Energetska efikasnost broj kurseva: 1

Evropske integracije i međunarodna saradnja broj kurseva: 50

Naziv kursa Izvođač
Kursevi stranih jezika za sve uzraste i nivoe znanja SP TR "DIALOGOS" Centar za strane jezike i savremenu komunikaciju
Radionica "Razvoj i provođenje projekata financiranih kroz EU fondove" Fondacija Mozaik
Pristup fondovima EU iz perspektive lokalnih zajednica EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta
Razvoj i provođenje projekata financiranih kroz fondove Europske unije Eni Kurtović
Uloga lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija Udruženje Vesta
Evropske integracije i međunarodna saradnja Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Jezička i informatična edukacija, kursevi stranih jezika i informatike Oxford Edukativni Centar
Fondovi EU dostupni općinama u BiH Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo
Osnovi prava Evropske unije i evropske institucije Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Konzultacija u izradi projektnog prijedloga za fondove Europske unije Fondacija Mozaik
Osnove funkcionisanja EU Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Metodologija izrade projekta u skladu sa kriterijima Evropske komisije Revicon
Politika ruralnog razvoja Agenore d.o.o.
IPA fondovi - programi prekogranične saradnje Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ Agencija (REZ)
EU fondovi Udruženje za razvoj NERDA
Organizaciono jačanje Lokalne akcione grupe i izrada strateškog plana za ruralni razvoj. Branka Ivanović
Pisanje i upravljanje projektima po opštim / EU standardima; Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Engleski jezik (opći engleski jezik, poslovni engleski jezik, intenzivni - brzi kurs itd.) Centar za poslovnu edukaciju (CPE, Multicom d.o.o. Tuzla)
Osnove funkcioniranja EU sa fokusom na fondove i programe Samir Šošević
Ruralni razvoj Samir Šošević
PCM radionica ''Izrada projektnog prijedloga za pozive EU'' Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH
PCM radionica ''Kako osmisliti, pripremiti i prijaviti projekte na pozive EU'' Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH
Osnove i principi preuzimanja EU direktiva kao novog pristupa u BiH zakonodavstvu Amila Mujčinović
Preuzimanje EU direkiva novog pristupa (neautomastke vage i mjerni instrumenti) u BiH; Jedinstvena pravila za izradu propisa u BiH i primjena istih u izradi podzakonskih propisa na osnovu Zakona o mjeriteljstvu BiH Amila Mujčinović
Sporazum o tehničkim barijarema trgovini (TBT) u okviru WTO sa posebnim osvrtom na BiH Amila Mujčinović
Kopenhagenški kriteriji za priključivanje EU Milan Zjajić
Evropske integracije i međunarodna saradnja Elmida Sarić
Programi Zajednice EU Aida Vežić
Evropske integracije i međunarodna saradnja Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD
Evropske integracije i međunarodna saradnja (više modula) Kronauer Consulting
Priprema projekata u skladu sa EC procedurama sa fokusom na izradu prekogranicnih projekata Maja Stojanović
Evaluacija i selekcija projekata u skladu sa EC procedurama Maja Stojanović
Implementacija projekta u skladu sa procedurama EC Maja Stojanović
Obuka za pripremu projekata za opštine po PCM metodologiji Razvojna agencija Eda
Obuka za voditelje procesa razvoja grant projekata, Obuka za učešće u procesu konsultacija i programiranja IPA programa Platform CMC
Kursevi stranih jezika - opšti i namjenski (specijalistički) Oxford Edukativni Centar
Uvod u projektni menadžment Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u dizajniranju i implementaciji projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom EU Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje projekata po standardima EU Ajša Bešlagić-Adrović
Lokalna samouprava i proces evropskih integracija Ajša Bešlagić-Adrović
Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Aleksandar Draganić
Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji Aleksandar Draganić
Partnerstvo, koalicije i umrežavanje organizacija Slavko Simić
Javno-privatno partnerstvo za javni sektor Mreža trenera u B&H
Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Mreža trenera u B&H
IPA projekti - kako popuniti aplikaciju Jasmina Babic
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava broj kurseva: 21

Naziv kursa Izvođač
Kursevi informatike - opšti i namjenski Oxford Edukativni Centar
MCP study; MCSA study; MCSE Study; CCNA Study. IT Professional d.o.o.
ECDL edukacija i testiranje Edukacioni i test centar - ECDL d.o.o.
Osnovna obuka - za početnike ECDL - Europski certifikat Željko Bodul
Primjena informacionih tehnologija u poslovanju Zoran Kuret
Priprema polaznika za polaganje ispita XPERT evropski kompjuterski pasoš MMCC d.o.o.
ECDL obuka za rad na računarima i sticanje ECDL certifikata Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
E opština Željko Račić
Kursevi rada na računaru i engleskog jezika pri Centru za obuku u lokalnoj zajednici Hrišćansko humanitarno udruženje "Hleb života"
Poslovno-informatičko osposobljavanje (I stepen, II stepen) Centar za poslovnu edukaciju (CPE, Multicom d.o.o. Tuzla)
Grafički i web dizajn Centar za poslovnu edukaciju (CPE, Multicom d.o.o. Tuzla)
Razvoj i upotreba web stranica za komuniciranje sa građanima, poslovnim subjektima i vladinim institucijama Tarik Jusić
Elektronska uprava Mladen Radivojević
Upravljanje znanjem Mladen Radivojević
Elektronska uprava Milica Tepšić
Elektronsko kancelarijsko poslovanje Milica Tepšić
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP) Krajinić Consulting d.o.o.
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla

Lokalna demokratija broj kurseva: 34

Naziv kursa Izvođač
Medijacija Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini
Mladi i lokalne vlasti Institute for Youth Development KULT
Instrumenti za osiguranje i zaštitu ljudskih prava, neposredno učešće građana, rad sa mjesnim zajednicama i učešće u kreiranju lokalne politike Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Uči, misli i djeluj! - Jednogodišnji program obuke omladinskih lidera/ki Institute for Youth Development KULT
Grupni rad i kreiranje mreže podrške u zajednici Suzdina Bijedić
Razvoj kapaciteta omladinskih organizacija. Branka Ivanović
Obuka za aktiviste omladinskih i drugih nevladinih organizacija Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini
Treninzi iz oblasti zaštite i promocije ljudskih prava; Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Akciono planiranje u mjesnim zajednicama Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Rad sa mjesnim zajednicama Samir Šošević
Učešće građana i NVO u izradi pravnih propisa Milan Zjajić
Namicanje finansijskih sredstava i održivost projekata (NVO) Aida Vežić
Lokalna demokratija Uma Isić
Projekat građanin/Građanske veze: model ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje u Kaliforniji Milena Sarić
Demokratija i ljudska prava Milena Sarić
Rušenje predrasuda i stereotipa Bojana Sekulić
Žene u rukovodstvu Bojana Sekulić
Trening u zagovaranju ljudskih prava i socijalne uključenosti ranjivih grupa stanovništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening i savjetovanje o uključivanju javnosti u donošenje odluka od javnog interesa Centar za razvoj i podršku (CRP)
Javne politike - osnove i kreiranje Aleksandar Draganić
Implementacija lokalnih razvojnih strategija Aleksandar Draganić
Mehanizmi direktnog ucesca gradjana i PULS metodologija Aleksandar Draganić
Kako osnovati i upravljati organizacijom Jasmina Babic
Stratesko planiranje Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Komuniciranje tijela lokalne uprave s javnošću Drago Martinović
Trening "Javno zagovaranje i društvene akcije" Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Omladinski aktivizam i volonterizam" Fondacija tuzlanske zajednice
Trening za mlade OMLADINSKA BANKA Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Lokalna demokratija Dr. sci. Muamer Hodžić

Obrazovanje broj kurseva: 28

Naziv kursa Izvođač
Kreativno izražavanje Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Obrazovanje za društvenu pravdu – program za odrasle Fondacija Mozaik
Primjena metodologije indeksa inkluzivnosti u školama i lokalnim zajednicama Suzdina Bijedić
Interkulturalizam Milena Sarić
Obrazovanje za društvenu pravdu Milena Sarić
Škole - prijatelji djece, Primjena metodologije usmjerene na dijete Milena Sarić
Iskustveni program obrazovanja za toleranciju "Zato što je različito" Milena Sarić
Rušenje predrasuda i stereotipa Bojana Sekulić
Riješavanje konflikata Bojana Sekulić
Trening u proizvodnji i ugradnji: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Pisanje CV-a (biografije) Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Efikasna komunikacija HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
Osnove uspješnog prezentiranja HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
CV i intervju za posao Jasmina Babic
Trening za mlade OMLADINSKA BANKA Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Almir Paočić
Poslovna edukacija Almir Paočić
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Odnosi s javnošću broj kurseva: 39

Naziv kursa Izvođač
Škola za odnose s javnošću Media Centar
Marketing i odnosi sa javnošću Udruženje Vesta
Treninzi iz oblasti odnosa sa javnošću za klijente prilagođeni specifičnim potrebama klijenata Media Centar
Vještine prezentacije Dalibor Ćopić
Komunikacijske vještine i kreiranje sistema komuniciranja Zlatko Sarić
Vještine facilitacije Eni Kurtović
Korištenje arhiva medijskog sadržaja Media Centar
Vještine komunikacije i empatije Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Vještine komunikacije Eni Kurtović
Izrada i implementacija strategije za odnose s javnošcu Jasminko Arnautović
Vještina komuniciranja radnika Kontakt centra Perica Macura
Komunikacijske vještine TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Izrada komunikacijskih strategija Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Izrada prezentacija PR Global Market Solutions d.o.o Sarajevo
Strateško komunikacijsko planiranje Tarik Jusić
Revizija i analiza komunikacija Tarik Jusić
Razvoj kapaciteta i unifikacija procedura u odnosima s javnošću u organima javne uprave PRIME Communications
Vještine prezentacije i vještine međuljudske komunikacije PRIME Communications
Osnove rukovođenja i motivacija saradnika i komunikacijske vještine i izgradnja odnosa PRIME Communications
Promovisanje ZoSPI (Zakon o slobodi pristupa informacijama) PRIME Communications
Komunikacijske vještine Platform CMC
Nastup pred TV kamerama Platform CMC
Komuniciranje u kriznim situacijama Platform CMC
Marketing lokacije, brending i komunikacija opštine Razvojna agencija Eda
Konsalting za institucionalno jačanje komunikacijskih kapaciteta Media Centar
Konsalting za institucionalno jačanje komunikacijskih kapaciteta Media Centar
Odnosi sa javnošću Uma Isić
Vještine komunikacije i empatije Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Trening u zagovaranju ljudskih prava i socijalne uključenosti ranjivih grupa stanovništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening i savjetovanje o uključivanju javnosti u donošenje odluka od javnog interesa Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening o promociji projekata s fokusom na projekte koje finansira Evropska unija. Centar za razvoj i podršku (CRP)
VEŠTINE I TAJNE USPEŠNE KOMUNIKACIJE Dejan Marinković
Kako osnovati i upravljati organizacijom Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Komuniciranje tijela lokalne uprave s javnošću Drago Martinović
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Šaltersko poslovanje, Organizacijska komunikacija Drago Martinović
Krizno komuniciranje Miroslav Landeka

Opća uprava broj kurseva: 27

Naziv kursa Izvođač
Osnove ustavnog uređenja i pravni okvir za lokalnu samoupravu Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Javna administracija i dobro upravljanje Dragomir Kutlija
Obuka pripravnika i novozaposlenih u upravi RS Sanela Divljan
Priprema kandidata za polaganje testa općeg znanja MMCC d.o.o.
Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju Ostoja Kremenović
Primjena propisa o upravnom postupku Ostoja Kremenović
Kancelarijsko poslovanje FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU pridružena članica UNIVERZITETA U SARAJEVU
Opća uprava Slobodan Antić
Kancelarijsko poslovanje Milan Zjajić
Trening u strateškom planiranju lokalnog razvoja (MiPRO metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening za pripremu Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova (DPSIR metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening i savjetovanje o uključivanju javnosti u donošenje odluka od javnog interesa Centar za razvoj i podršku (CRP)
Javne politike - osnove i kreiranje Aleksandar Draganić
Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Aleksandar Draganić
Implementacija lokalnih razvojnih strategija Aleksandar Draganić
Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata Aleksandar Draganić
Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji Aleksandar Draganić
Izrada Strategije razvoja lokalne zajednice Marijana Kapovic
Kancelarijsko poslovanje Milica Tepšić
Stratesko planiranje Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
procjena učinaka propisa Kanita Imamovic-Cizmic
Pravo na pristup informacijama- praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama Irma Hadžiavdić

Organizacija rada i menadžment broj kurseva: 62

Naziv kursa Izvođač
Pregovarati, diskutirati, argumentirati Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Organizacijski menadžement Nerka Jugo - Ahmić
Menadžment, krizni manadžment i upravljanje ljudskim resursima Udruženje Vesta
Lične i poslovne vještine Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Strateško planiranje i izrada strateških planova Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Uspješna moderacija sastanaka Prijateljice obrazovanja Amica EDUCA
Menadžer kao uspješan lider i operativno upravljanje EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta
Menadžer kao uspješan lider Zlatko Sarić
Vještine facilitacije Eni Kurtović
Od menadžera do lidera Eni Kurtović
Team building; Motivacija; Rješavanje konflikta; Pregovaranje; Komunikacija Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting
Strateško planiranje Jasminko Arnautović
Poslovno planiranje Udruženje za razvoj NERDA
Upravljanje ljudskim resursima - menadžer u ulozi lidera TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Politike i procedureu NVO TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Strateško planiranje TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Strateško planiranje Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Osnovni pojmovi i koncepti razvoja i analize politika Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Osnovne uloge i funkcije upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Analiza radnih mjesta u javnoj upravi Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Razvoj kapaciteta opštinskih službenika na polju organizacionog jačanja, rukovođenja i upravljanja, ljudskih resursa, upravljanja ciklusom projekta i transparentnost u poslovanju Branka Ivanović
Poslovni planovi Finor Consulting
Mystery web Global Market Solutions d.o.o Sarajevo
Osnove rukovođenja i motivacija saradnika i komunikacijske vještine i izgradnja odnosa PRIME Communications
Organizacijski i projektni menadžment Aida Vežić
Menadžment u javnoj upravi i profesionalna organizacija Uma Isić
Obuka iz oblasti strateškog planiranja i upravljanje projektnim ciklusom. LC-LIR Consulting
Strategijsko planiranje K2 Agencija za menadžment konsalting
Strateško planiranje i izrada strateških planova Sead Traljić
Strateško planiranje – osnovni principi i praktična primjena Ognjen Đukić
Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika Nina Branković
Strategije i strateški planovi Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting
Seminari za mlade poduzetnike Almir Peštek
Upravljanje ljudskim resursima- JP Autoceste FBiH Azra Pleše
Trening za mentore za organizacije civilnog društva koje implementiraju male grantove Milena Sarić
Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Interna komunikacija i upravljanje - osnovni principi dobrog menadžmenta, efektivne komunikacije, timski rad i rješavanje konfliktnih situacija Slavko Simić
Situaciono rukovođenje Slavko Simić
ODNOS SA KLIJENTIMA Dejan Marinković
Stratesko planiranje Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Poslovna edukacija Almir Paočić
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP) Krajinić Consulting d.o.o.
Uspješna prodaja SoftConsulting s.p. Tuzla
Proaktivno upravljanje procesom kontrole SoftConsulting s.p. Tuzla
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja broj kurseva: 44

Naziv kursa Izvođač
Participacija građana u kreiranju lokalne politike; Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Pisanje prijedloga projekta Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Strateško planiranje u mjesnim zajednicama Fondacija Mozaik
Radionica "Strateško planiranje u ruralnim zajednicama" Fondacija Mozaik
Lokalni (LED), Regionalni (RED) i Integrirani razvoj (IR); SME - Business Consulting - unaprijeđenje performansi mikro, malih i srednji preduzeća u BiH (strateško planiranje, akciono planiranje, poslovni plan i poslovno planiranje, menadžment Aleksandar Remetić
Lokalni, regionalni, integrirani razvoj, strategija razvoja Aleksandar Remetić
Strateško planiranje razvoja Mitar Perušić
Priprema strategije razvoja ili sektorskih strategija Agenore d.o.o.
Strateško planiranje TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Organizaciono jačanje Lokalne akcione grupe i izrada strateškog plana za ruralni razvoj. Branka Ivanović
LED obuka Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini
Akciono planiranje u mjesnim zajednicama Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Participatorna izrada lokalnih razvojnih strategija Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Monitoring i evaluacija Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.
Strateško planiranje za sektor voda i okolišnu sanitaciju Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.
Ruralni razvoj Samir Šošević
Monitoring i evaluacija strategije lokalnog razvoja Samir Šošević
Projekt menadžment ENOVA d.o.o. Sarajevo
Finansijska analiza ENOVA d.o.o. Sarajevo
Planiranje lokalnog razvoja (miPro metodologija) Branislav Bijelić
Izrada strategija razvoja po miPRO metodologiji Razvojna agencija Eda
Lokalni ekonomski razvoj (više modula) Kronauer Consulting
Planiranje lokalnog razvoja (miPro metodologija) Davor Pavelić
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u strateškom planiranju lokalnog razvoja (MiPRO metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening za pripremu Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova (DPSIR metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija Centar za razvoj i podršku (CRP)
Javne politike - osnove i kreiranje Aleksandar Draganić
Implementacija lokalnih razvojnih strategija Aleksandar Draganić
Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata Aleksandar Draganić
Mehanizmi direktnog ucesca gradjana i PULS metodologija Aleksandar Draganić
Strateško planiranje po miPRO metodologiji održivog razovoja lokalnih zajednica Slavko Simić
Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Mreža trenera u B&H
Plantažni uzgoj ljekobilja Marijana Kapovic
Izrada Strategije razvoja lokalne zajednice Marijana Kapovic
Izbor i procjena poslovne ideje LIR Evolucija
Stratesko planiranje Jasmina Babic
Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Povećanje prihoda i samoodrživost broj kurseva: 22

Naziv kursa Izvođač
Istrazivanje trzista Almir Peštek
Stratesko planiranje i Biznis planiranje Almir Peštek
Trening u proizvodnji i ugradnji: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Aleksandar Draganić
Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji Aleksandar Draganić
ODNOS SA KLIJENTIMA Dejan Marinković
Trening "Filantropija i namicanje sredstava u zajednici" Fondacija tuzlanske zajednice
Poslovna edukacija Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uspješna prodaja SoftConsulting s.p. Tuzla
Proaktivno upravljanje procesom kontrole SoftConsulting s.p. Tuzla
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
korištenje alata za upravljanje čvrstim otpadom: SWIS i CFM Ibrahim Mujakić

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta broj kurseva: 43

Naziv kursa Izvođač
Izrada biznis planova za firme, poljoprivredne proizvođace, strateški planovi Centar za lokalni i regionalni razvoj
Grantmaking; Fundraising Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting
Javno privatno preduzetništvo (JPP) Željko Račić
Lokalni (LED), Regionalni (RED) i Integrirani razvoj (IR); SME - Business Consulting - unaprijeđenje performansi mikro, malih i srednji preduzeća u BiH (strateško planiranje, akciono planiranje, poslovni plan i poslovno planiranje, menadžment Aleksandar Remetić
Povećanje konkurentnosti na lokalnom nivou Mitar Perušić
Politika razvoja malih i srednjih preduzeća Agenore d.o.o.
Osnivanje, upravljanje i promocija poslovnih zona Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ Agencija (REZ)
Poslovno planiranje Udruženje za razvoj NERDA
Koncept javno-privatnog partnerstva kao alat međusektoralne saradnje Branka Ivanović
Obuka za preduzetnike Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini
Izgradnja javnog i privatnog partnerstva Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Unapređenje poslovnog ambijenta, okvirni uslovi za LER Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Razvoj partnerstava i lokalni razvoj Samir Šošević
Mala i srednja preduzeća - poslovna obuka, strateško i akciono planiranje, poslovni plan, marketing, finansije, organizacija, menadžment, kvalitet, menadžment informacionih sistema Aleksandar Remetić
Finansijska analiza ENOVA d.o.o. Sarajevo
Marketing lokacije, brending i komunikacija opštine Razvojna agencija Eda
Stručna podrška komercijalnim farmerima na području Republike Srpske LIR Evolucija
Jačanje javne svijesti i mogućnost korišćenja šumske biomase LIR Evolucija
Razvoj partnerstava i lokalni razvoj Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD
Planiranje lokalnog razvoja (miPro metodologija) Davor Pavelić
Seminari za mlade poduzetnike Almir Peštek
Stratesko planiranje i Biznis planiranje Almir Peštek
Marketing research/ istraživanje tržišta Almir Peštek
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u strateškom planiranju lokalnog razvoja (MiPRO metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening za pripremu Lokalnih Ekoloških Akcionih Planova (DPSIR metodologija) Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening jedinica lokalne samouprave (opština) u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
ODNOS SA KLIJENTIMA Dejan Marinković
Javno-privatno partnerstvo za javni sektor Mreža trenera u B&H
Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Mreža trenera u B&H
Izrada Strategije razvoja lokalne zajednice Marijana Kapovic
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uspješna prodaja SoftConsulting s.p. Tuzla
Proaktivno upravljanje procesom kontrole SoftConsulting s.p. Tuzla
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
pravo konkurencije Kanita Imamovic-Cizmic
procjena učinaka propisa Kanita Imamovic-Cizmic

Razvoj i pružanje usluga broj kurseva: 25

Naziv kursa Izvođač
Marketing Almir Peštek
Istrazivanje trzista Almir Peštek
Stratesko planiranje i Biznis planiranje Almir Peštek
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u proizvodnji i ugradnji: solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode i fotonaponskih panela Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Javne politike - osnove i kreiranje Aleksandar Draganić
Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Aleksandar Draganić
Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Mreža trenera u B&H
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Almir Paočić
Poslovna edukacija Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Radionice o zaštiti okoliša Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uspješna prodaja SoftConsulting s.p. Tuzla
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Rukovođenje i menadžment broj kurseva: 38

Naziv kursa Izvođač
Seminari za mlade poduzetnike Almir Peštek
Marketing Almir Peštek
Istrazivanje trzista Almir Peštek
Stratesko planiranje i Biznis planiranje Almir Peštek
Upravljanje ljudskim resursima- JP Autoceste FBiH Azra Pleše
Communication management Azra Pleše
Trening za mentore za organizacije civilnog društva koje implementiraju male grantove Milena Sarić
Osnivanje i vođenje udruženja i organizacija Bojana Sekulić
European Institute for Public Administration – CAF in Action Aleksandar Draganić
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata Aleksandar Draganić
Interna komunikacija i upravljanje - osnovni principi dobrog menadžmenta, efektivne komunikacije, timski rad i rješavanje konfliktnih situacija Slavko Simić
HRM-Upravljanje ljudskim potencijalima Slavko Simić
Situaciono rukovođenje Slavko Simić
ODNOS SA KLIJENTIMA Dejan Marinković
Efikasna komunikacija HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
Osnove uspješnog prezentiranja HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
Izbor i procjena poslovne ideje LIR Evolucija
IPA projekti - kako popuniti aplikaciju Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Poslovna edukacija Almir Paočić
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP) Krajinić Consulting d.o.o.
Uspješna prodaja SoftConsulting s.p. Tuzla
Proaktivno upravljanje procesom kontrole SoftConsulting s.p. Tuzla
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Upravljanje ljudskim resursima broj kurseva: 46

Naziv kursa Izvođač
Upravljanje učinkom zaposlenih (Performance Management) Dalibor Ćopić
Upravljanje ljudskim resursima Uma Isić
Menadžment, krizni manadžment i upravljanje ljudskim resursima Udruženje Vesta
Trening za trenere (TOT) Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Planiranje i upravljanje ljudskim resursima Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Obuka i razvoj zaposlenih u organima uprave Dalibor Ćopić
Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta
Team building; Motivacija; Rješavanje konflikta; Pregovaranje; Komunikacija Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting
Upravljanje ljudskim resursima i procjena učinka zaposlenih Agenore d.o.o.
Upravljanje ljudskim resursima - menadžer u ulozi lidera TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Analiza radnih mjesta u javnoj upravi Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Razvoj kapaciteta opštinskih službenika na polju organizacionog jačanja, rukovođenja i upravljanja, ljudskih resursa, upravljanja ciklusom projekta i transparentnost u poslovanju Branka Ivanović
TOT - Obuka za trenere Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini
Trening za trenere (TOT) Elmida Sarić
Unapređenje efikasnosti i učinkovitosti ljudskih potencijala Platform CMC
Upravljanje ljudskim resursima Razvojna agencija Eda
Zaposljavanje-selekcija kandidata za posao K2 Agencija za menadžment konsalting
Upravljanje ljudskim resursima Halil Gutošić
Upravljanja ljudskim resursima Selim Kulić
Osnivanje i vođenje udruženja i organizacija Bojana Sekulić
Razvoj ljudskih kapaciteta u lokalnoj upravi Petar Kunić
European Institute for Public Administration – CAF in Action Aleksandar Draganić
Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje CV-a (biografije) Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Interna komunikacija i upravljanje - osnovni principi dobrog menadžmenta, efektivne komunikacije, timski rad i rješavanje konfliktnih situacija Slavko Simić
HRM-Upravljanje ljudskim potencijalima Slavko Simić
Efikasna komunikacija HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
Osnove uspješnog prezentiranja HR PRO Solutions d.o.o. Sarajevo
CV i intervju za posao Jasmina Babic
Trening "Javno zagovaranje i društvene akcije" Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Omladinski aktivizam i volonterizam" Fondacija tuzlanske zajednice
Trening za mlade OMLADINSKA BANKA Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Upravljanje vremenom Almir Paočić
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje CV-a biografije Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Upravljanje projektima broj kurseva: 90

Naziv kursa Izvođač
Upravljanje projektnim ciklusom PCM Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Kreiranje i planiranje projekata po evropskim standardima Zlatko Sarić
Upravljanje projektima Željko Račić
Projektni ciklus-razvoj, pisanje, upravljanje, praćenje i procjena Udruženje Vesta
Pisanje prijedloga projekta Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Monitoring i evaluacija projekata, programa (Praćenje i procjena) Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Upravljanje projektima - od projektne ideje do implementacije Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR
Upravljanje ciklusom projekata Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo
Dizajniranje projekata upotrebom LFA metode Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo
Upravljanje projektima Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
PCM Agencija za poslovno savjetovanje Probenefit Consulting
Upravljanje projektnim ciklusom Eni Kurtović
Upravljanje projektnim ciklusom, priprema prijedloga projekta i projektne dokumentacije; Monitoring i analiza uspješnosti projekta Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Konsultanske usluge za pisanje projekata - pružanje pravne pomoći Centar za lokalni i regionalni razvoj
Upravljanje projektnim ciklusom EU TAC - Udruženje za izgradnju i razvoj kapaciteta
PCM Institute for Youth Development KULT
Metodologija izrade projekta u skladu sa kriterijima Evropske komisije Revicon
PCM (Upravljanje projektnim ciklusom) Jasminko Arnautović
Upravljanje projektima Aleksandar Remetić
Upravljanje projektnim ciklusom Agenore d.o.o.
PCM - Upravljanje projektnim ciklusom Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ Agencija (REZ)
Upravljanje projektnim ciklusom Udruženje za razvoj NERDA
Upravljanje projektnim ciklusom TERCA - Training, Education, Resources, Consulting, Action
Projektno upravljanje Lucid Linx d.o.o. Sarajevo
Upravljanje projektima BOSPO, Tuzla
Pisanje prijedloga projekta Udruženje žena priroda Bratunac
Mobilizacija lokalnih resursa Udruženje žena priroda Bratunac
Uvod u projekt menadžment Finor Consulting
Obuka u upravljanju projektima Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini
Pisanje i upravljanje projektima po opštim / EU standardima; Udruženje građana "Centar informativno-pravne pomoći" - Zvornik
Upravljanje projektima Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Municipal Development Project - MDP)
Monitoring i evaluacija Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.
Priprema i upravljanje projektima Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.
Priprema prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom Samir Šošević
PCM radionica ''Izrada projektnog prijedloga za pozive EU'' Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH
PCM radionica ''Kako osmisliti, pripremiti i prijaviti projekte na pozive EU'' Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH
Obuka lokalnih učesnika u pisanju projektnih prijedloga, upravljanju projektom i tehnikama procjene projekta Lejla Tabaković
Obuka lokalnih učesnika u upravljanju projektnim ciklusom Lejla Tabaković
Program jačanja kapaciteta u dizajniranju razvojnih programa, implementacija programa, monitoring i evaluacija Lejla Tabaković
Upravljanje projektnim ciklusom sa težištem na monitoring tehnike i metodologiju Lejla Tabaković
Projekt menadžment ENOVA d.o.o. Sarajevo
Upravljanje projektnim ciklusom PCM Elmida Sarić
Pisanje prijedloga projekta Elmida Sarić
Monitoring i evaluacija projekata, programa (Praćenje i procjena) Elmida Sarić
Upotreba projektne matrice Aida Vežić
Upravljanje projektima Uma Isić
Obuka iz oblasti strateškog planiranja i upravljanje projektnim ciklusom. LC-LIR Consulting
Upravljanje projektnim ciklusom Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD
Upravljanje projektnim ciklusom Emina Pašić
Upravljanje projektnim ciklusom (više modula) Kronauer Consulting
Priprema projekata u skladu sa EC procedurama sa fokusom na izradu prekogranicnih projekata Maja Stojanović
Evaluacija i selekcija projekata u skladu sa EC procedurama Maja Stojanović
Implementacija projekta u skladu sa procedurama EC Maja Stojanović
Obuka za pripremu projekata za opštine po PCM metodologiji Razvojna agencija Eda
Obuka za voditelje procesa razvoja grant projekata, Obuka za učešće u procesu konsultacija i programiranja IPA programa Platform CMC
Trening za mentore za organizacije civilnog društva koje implementiraju male grantove Milena Sarić
Uvod u projektni menadžment Asocijacija za demokratsku inicijativu, Sarajevo
Trening trenera/konsultanata u izradi aplikacije i poslovnog plana za IPARD sredstva namijenjena ruralnom razvoju i razvoju poljoprivrede Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u dizajniranju i implementaciji projekata u skladu sa zahtjevima i metodologijom EU Centar za razvoj i podršku (CRP)
Trening u planiranju/vođenju malih biznisa i razvoju poduzetništva Centar za razvoj i podršku (CRP)
Pisanje projekata po standardima EU Ajša Bešlagić-Adrović
Upravljanje projektnim ciklusom Ajša Bešlagić-Adrović
Pisanje biznis (poslovnih) planova Almir Paočić
Pisanje CV-a (biografije) Almir Paočić
Poslovno mentorstvo Almir Paočić
Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja Aleksandar Draganić
Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata Aleksandar Draganić
Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji Aleksandar Draganić
Pisanje prijedloga projekta Slavko Simić
Javno-privatno partnerstvo za javni sektor Mreža trenera u B&H
Javno-privatno partnerstvo za privatni sektor Mreža trenera u B&H
Izbor i procjena poslovne ideje LIR Evolucija
IPA projekti - kako popuniti aplikaciju Jasmina Babic
Odnosi sa javnoscu i PR Jasmina Babic
Izrada LEAP-a (Lokalni ekološki akcijski plan) Idriz Čilić
Upravljanje projektnim ciklusom Idriz Čilić
Trening "Priprema i pisanje projektnog prijedloga" Fondacija tuzlanske zajednice
Trening za mlade OMLADINSKA BANKA Fondacija tuzlanske zajednice
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Almir Paočić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management) Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Uvod u Project Management (Upravljanje projektima - PMP) Krajinić Consulting d.o.o.
Razvoj elektroničkog poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Almir Paočić
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete broj kurseva: 21

Naziv kursa Izvođač
Zahtjevi sistem menadžmenta kvalitetom po zahtjevima ISO standarda Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR
Upoznavanje sa novom verzijom standarda ISO 9001:2008 Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR
Implementacija sistema kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9001:2008 Mitar Perušić
Sistem upravljanja kvalitetom u organima javne uprave prema CAF metodologiji Samir Šošević
Mystery shopping Global Market Solutions d.o.o Sarajevo
Mystery calls Global Market Solutions d.o.o Sarajevo
Edukacija o kvaliteti usluge na temelju rezultata mystery shoppinga Global Market Solutions d.o.o Sarajevo
COMPASS (Client Oriented Municipal Public and Administrative Services Survey) Razvojna agencija Eda
Common Assesment Framework (CAF) metodologija Razvojna agencija Eda
Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom usluga Halil Gutošić
Uvođenje principa i mehanizama dobre uprave Razvojna agencija Eda
European Institute for Public Administration – CAF in Action Aleksandar Draganić
Mehanizmi direktnog ucesca gradjana i PULS metodologija Aleksandar Draganić
Implementacija sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008 Idriz Čilić
Pisanje biznis/poslovnog plana Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Upravljanje vremenom Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
Motiva(k)cija i poslovna komunikacija SoftConsulting s.p. Tuzla
Upravljanja finansijama, klijentima i rizicima SoftConsulting s.p. Tuzla
Značaj marketinga za kvalitet poslovanja SoftConsulting s.p. Tuzla
"In-house" savjetodavno - edukacijski programi SoftConsulting s.p. Tuzla
Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla

Zaštita okoliša broj kurseva: 38

Naziv kursa Izvođač
Izrada akcionih planova iz oblasti zaštite životne sredine - LEAP, otpad, zaštita voda Centar za lokalni i regionalni razvoj
Zaštita i unapređenje zdravih urbanih sredina Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR
Urbane šume i zelenilo Akademsko udruženje Eko logic, Institut za kvalitet i održivi razvoj IKOR
Izrada LEAP-a Mitar Perušić
Implementacija sistema upravljanja okolinom po zahtjevi ISO 14001:2004 Mitar Perušić
Upravljanje otpadom Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo
Savjetovanje o energetici sa međunarodnim učešćem Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo
Upravljanje energijom i vodom Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo
Popularizacija okolinskih zakona - izazovi okolišne dozvole Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR d.o.o.), Sarajevo
Lokalno akciono planiranje za zaštitu biodiverziteta Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - Ured za Bosnu i Hercegovinu
Praktična primjena Arhuske konvencije - Pristup informacijama i učešće javnosti u donošenju odluka po pitanju zaštite okoliša Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - Ured za Bosnu i Hercegovinu
Učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu okoliša - rekultivacija zemljišta oštećenih rudarskim radovima Slavka Sufi-Mićić
Strateško planiranje za sektor voda i okolišnu sanitaciju Resursni centar za vode i okoliš "UNA Consulting" d.o.o.
Energetski audit u zgradama i u industriji ENOVA d.o.o. Sarajevo
Procjene utjecaja na okoliš, politike upravljanja okolišem, zakonska legislativa u sferi upravljanja okolišem ENOVA d.o.o. Sarajevo
Upravljanje otpadom ENOVA d.o.o. Sarajevo
Povećanje svijesti javnosti o značaju pitanja upravljanja čvrstim otpadom PRIME Communications
Energetska efikasnost Centar za ekologiju i energiju
Upravljanje otpadom Centar za ekologiju i energiju
Upravljanje otpadom na općinskom nivou Centar za ekologiju i energiju
Unapređenje zaštite voda od zagađenja sa farmi i klaonica u području rijeke Save LC-LIR Consulting
MEDWASTE – Rješavanje problema medicinskog otpada na području grada Banja Luka LC-LIR Consulting
Zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrije LIR Evolucija
Strateška priprema institucija za zaštitu životne sredine u BiH i jačanje kapaciteta udruženja drvoprerađivača i nacionalnih parkova u cilju samoodrživosti. LIR Evolucija
Jačanje javne svijesti i mogućnost korišćenja šumske biomase LIR Evolucija
Trening i savjetovanje u energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, što uključuje: Toplinsku zaštitu zgrada, Grijanje stambenog prostora, Ventilacija i hlađenje stambenog prostora, Energija za pripremu tople vode, Obnovljivi izvori energije u domaćinstvu, Električna energija u domaćinstvima, Finansijski aspekti povećanja energetske efikasnosti i primjene obnovljivih izvora energije, Energetski pregledi zgrada Centar za razvoj i podršku (CRP)
Upravljanje zemljištem Marijana Kapovic
Rekultivacija zemljišta usljed površinskih kopova Marijana Kapovic
Remedijacija zemljišta zagađenih teškim metalima Marijana Kapovic
Strateško planiranje za sektor zemljišta i otpada Marijana Kapovic
Upravljanje otpadom u lokalnim zajednicama Marijana Kapovic
Plantažni uzgoj ljekobilja Marijana Kapovic
Izrada Akcionih planova LEAP-a, zaštita zemljišta, zaštita voda, upravljanje otpadom Marijana Kapovic
Izrada LEAP-a (Lokalni ekološki akcijski plan) Idriz Čilić
Trening "Organiziranje zajednice" - modul 1 Fondacija tuzlanske zajednice
Trening "Organiziranje zajednice" modul 2 Fondacija tuzlanske zajednice
Poslovna edukacija Centar za edukaciju i obrazovanje Tuzla
korištenje alata za upravljanje čvrstim otpadom: SWIS i CFM Ibrahim Mujakić