Konsultanti - Fizička lica

Ukupno fizičkih lica: 149
vrh

A
B
Č
D
e
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
s
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Nema kursa

Adresa: 0 | Tel: | Fax: - | Mob: | eMail: maja.starcevic@ymail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Razvoj i pružanje usluga

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

A

Admir Arnautović

Adresa: Franje Markovića 16 75000 | Tel: 035 293 122 | Fax: 035 306 114 | Mob: 061 196 156 | eMail: adotz2000@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Admir Hadžikadunić

Adresa: Olimpijska br. 36 71000 | Tel: | Fax: 033 455 560 | Mob: 062 226 070 | eMail: hadmir_78@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Obrazovanje

Kultura i sport

Kursevi u ponudi

Aid Arslanagic

Adresa: Brace Begic 8, Sarajevo 71000 | Tel: 387 61 263 950 | Fax: | Mob: 387 61 263 950 | eMail: aarsla@gmail.com

Oblasti u ponudi

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Kursevi u ponudi

Aida Jusufhodžić

Adresa: 502. Viteške brigade 31, Bihać 77000 | Tel: 037 222 545 | Fax: - | Mob: 061 107 159 | eMail: aida.jusufhodzic@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Aida Vežić

Adresa: Hamdije Ćemerlića 5, Sarajevo 71000 | Tel: + 387 33 614 873 | Fax: | Mob: 061214229 | eMail: aida.vezic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Zaštita okoliša

Kultura i sport

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Organizacijski i projektni menadžment

Namicanje finansijskih sredstava i održivost projekata (NVO)

Programi Zajednice EU

Uloga kulture u lokalnom razvoju

Upotreba projektne matrice

Aida Bajramović

Adresa: ... 71000 | Tel: +387 33 282 402 | Fax: Nema | Mob: +387 61 183 280 | eMail: aida.bajramovic@starigrad.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

Aida Daul

Adresa: Ulica šehida 3/A Travnik 72270 | Tel: 030 511 685 | Fax: 030 511 146 | Mob: 062 851 463 | eMail: aida.daul@opcinatravnik.com.ba

Oblasti u ponudi

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

Ajša Bešlagić-Adrović

Adresa: Behdžeta Mutevelića 14, Sarajevo 71000 | Tel: 033 657 700 | Fax: Nema | Mob: 061 196 479 | eMail: ajsabeslagic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Pisanje projekata po standardima EU

Upravljanje projektnim ciklusom

Lokalna samouprava i proces evropskih integracija

Aleksandar Remetić

Adresa: Izeta Sarajlića 1, Tuzla 75000 | Tel: | Fax: | Mob: +387 61 739 919 | eMail: aremetic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Lokalni (LED), Regionalni (RED) i Integrirani razvoj (IR); SME - Business Consulting - unaprijeđenje performansi mikro, malih i srednji preduzeća u BiH (strateško planiranje, akciono planiranje, poslovni plan i poslovno planiranje, menadžment

Upravljanje projektima

Lokalni, regionalni, integrirani razvoj, strategija razvoja

Održivi povratak

Mala i srednja preduzeća - poslovna obuka, strateško i akciono planiranje, poslovni plan, marketing, finansije, organizacija, menadžment, kvalitet, menadžment informacionih sistema

Aleksandar Draganić

Adresa: Aleja Svetog Save 33 78000 | Tel: +387 51 300 241 | Fax: +387 51 319 507 | Mob: +387 65 603 699 | eMail: adraganic@blic.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Javne politike - osnove i kreiranje

European Institute for Public Administration – CAF in Action

Medjuopstinska saradnja - osnove i proces uspostavljanja

Implementacija lokalnih razvojnih strategija

Monitoring i evaluacija - uspostavljanje sistema pracenja rezultata implementacije politika, strategija i projekata

Mehanizmi direktnog ucesca gradjana i PULS metodologija

Priprema i pisanje projektnih prijedloga prema PCM metodologiji

Alma Nefić

Adresa: Š.Sarajlića 24, Ilidza 71000 | Tel: 0038761190830 | Fax: | Mob: 0038761190830 | eMail: alma.nefic@me.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Almir Kapisazović

Adresa: Porodice Ribar 61 71000 | Tel: Nema | Fax: Nema | Mob: +387-61-841 678 | eMail: almirkap@gmail.com

Oblasti u ponudi

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

Almir Paočić

Adresa: Armije BiH br. 4; Tuzla 75000 | Tel: | Fax: | Mob: 061 / 291 – 551 | eMail: almir@ceo.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Pisanje projektnih prijedloga za domaće i EU fondove i upravljanje projektima (project management)

Pisanje biznis (poslovnih) planova

Pisanje CV-a (biografije)

Poslovno mentorstvo

Javno zagovaranje

Poslovna edukacija

Upravljanje vremenom

Izrada Pasoša kompetecija uz pomoć certifikovanog savjetnika

Almir Peštek

Adresa: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Trg Oslobodjenja - A.Izetbegović 1 71000 | Tel: 033 275 958 | Fax: 033 275 958 | Mob: 061 152 895 | eMail: almir.pestek@efsa.unsa.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Marketing research/ istraživanje tržišta

Seminari za mlade poduzetnike

E-Marketing i E-business/ E -poslovanje

Pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektima

Marketing

Istrazivanje trzista

Stratesko planiranje i Biznis planiranje

Turizam

Amela Sjekirica

Adresa: 0 | Tel: | Fax: | Mob: | eMail: amela_sjekirica@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Amela Beganović

Adresa: Travnik 72270 | Tel: | Fax: | Mob: 062 333 312 | eMail: cmc.amela@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Razvoj i pružanje usluga

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Crises Communication and Public Relations-World Bank

Amila Mujčinović

Adresa: Skenderija 56, Sarajevo 71000 | Tel: | Fax: | Mob: +387 61 226 257 | eMail: amila.mujcinovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Osnove i principi preuzimanja EU direktiva kao novog pristupa u BiH zakonodavstvu

Preuzimanje EU direkiva novog pristupa (neautomastke vage i mjerni instrumenti) u BiH; Jedinstvena pravila za izradu propisa u BiH i primjena istih u izradi podzakonskih propisa na osnovu Zakona o mjeriteljstvu BiH

Modernizacija upravljanja općinskom imovinom u BiH

Sporazum o tehničkim barijarema trgovini (TBT) u okviru WTO sa posebnim osvrtom na BiH

Amir Misirlić

Adresa: Brace Halać 15, Sarajevo 71 | Tel: 033 435 292 | Fax: Nema | Mob: 061 690 613 | eMail: vogosca@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kultura i sport

Kursevi u ponudi

Amira Redžić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: | Fax: | Mob: | eMail: amira.redzic@mcp.gov.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Kultura i sport

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Ana Popovicki Capin

Adresa: LJubljanska 2a 71000 | Tel: 033/212686 | Fax: | Mob: 066434201 | eMail: apopovicki@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Andrea Maksić

Adresa: Karpuzova 41 71000 | Tel: 062/747213 | Fax: | Mob: 062/747213 | eMail: andrea.rain@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Kultura i sport

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Andrej Danilović

Adresa: Bulevar Zivojina Misica 61 78000 | Tel: 051 255 868 | Fax: 051 310 004 | Mob: 065 518 009 | eMail: danilovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Anela Kasapovic

Adresa: A.Sirrija 25 71000 | Tel: 033 613 459 | Fax: | Mob: 061 502 730 | eMail: anelakasapovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Pravna pitanja i izrada legislative

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Anes Turkovic

Adresa: Muje Sejte 22 Vogosca 71320 | Tel: +38762423043 | Fax: | Mob: +38762423043 | eMail: anes_ugorsko@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Asmir Agić

Adresa: Živinice, G. Lukavica bb 75270 | Tel: 035/765-138 | Fax: | Mob: 061/954-519 | eMail: asmir_agic@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Azra Krajšek

Adresa: Porodice Ribar 37 71000 | Tel: 033 521 195 | Fax: 033 521 195 | Mob: 061 172 276 | eMail: akrajsek@lol.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Finansijska revizija i preporuke revizije

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Azra Pleše

Adresa: Soukbunar 147 71000 | Tel: 033 88 11 27 | Fax: 033 88 11 27 | Mob: 061 050 044 | eMail: azraplese@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima- JP Autoceste FBiH

Communication management

Promoviranje turizma

B

Bahrija Umihanić

Adresa: Školska 17, Živince 75000 | Tel: 035774252 | Fax: | Mob: 061135917 | eMail: bahrijau@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Berin Idrizovski

Adresa: Bulevar Mese Selimovica 31 71000 | Tel: +387 33 645 337 | Fax: | Mob: +387 61 912 578 | eMail: berin.idrizovski@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Berin Ekmečić

Adresa: Grbavicka 9 71000 | Tel: 033 523 720 | Fax: 033 213 572 | Mob: 061 139 070 | eMail: berin.ekmecic@maxi.co.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Besima Ćatić-Suljević

Adresa: 0 | Tel: | Fax: | Mob: 061 870 574 | eMail: besima@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Bojana Sekulić

Adresa: Filipa Visnjica 90-29 76 | Tel: Nema | Fax: Nema | Mob: 065 661 274 | eMail: bojana.sekulic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Strateško planiranje

Pisanje projekata i menadžment vođenja projekata

Poslovna komunikacija

Upravljanje ljudskim resursima

Osnivanje i vođenje udruženja i organizacija

Rušenje predrasuda i stereotipa

Riješavanje konflikata

Žene u rukovodstvu

Bojana Matic-Ostojic

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: +38761357734 | Fax: | Mob: +38761357734 | eMail: bojana.point@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Kultura i sport

Budžet i finansije

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Borka Rudić

Adresa: Zmaja od Bosne 32 71000 | Tel: Nema | Fax: Nema | Mob: +387 61 14 53 40 | eMail: borka@seeradionetwork.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Oblici komuniciranja- SOG FBiH i SOG RS

Branislav Bijelić

Adresa: Vojvode Bojovića 32, Prnjavor 78430 | Tel: 051/660-085 | Fax: | Mob: 065/705-373 | eMail: bbijelic@teol.net

Oblasti u ponudi

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Planiranje lokalnog razvoja (miPro metodologija)

Branka Ivanović

Adresa: Kordunaska br 14, Banja Luka 78000 | Tel: 051 464 460 | Fax: +387 51 464 460 | Mob: +387 65 538 918 | eMail: brankaivanovic04@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Kursevi u ponudi

Koncept javno-privatnog partnerstva kao alat međusektoralne saradnje

Organizaciono jačanje Lokalne akcione grupe i izrada strateškog plana za ruralni razvoj.

Razvoj kapaciteta opštinskih službenika na polju organizacionog jačanja, rukovođenja i upravljanja, ljudskih resursa, upravljanja ciklusom projekta i transparentnost u poslovanju

Razvoj kapaciteta omladinskih organizacija.

Branka Ramadanović

Adresa: Trg nezavisnosti 3 71000 | Tel: 061 519 602 | Fax: | Mob: 061 519 602 | eMail: branka.ramadanovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Komunalni poslovi

Stambeni poslovi

Zaštita okoliša

Civilna zaštita

Socijalna i zdravstvena zaštita

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Obrazovanje

Kultura i sport

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Pravna pitanja i izrada legislative

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Brankica Šarić

Adresa: Skendera Kulenovića 30 C, Banja Luka 78000 | Tel: 065517794 | Fax: | Mob: 065517794 | eMail: babicribar@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Javne nabavke

Socijalna i zdravstvena zaštita

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Č

Čedomir Ćorić

Adresa: Mladena Stojanovića 24-C, Derventa 74400 | Tel: 053/331-938 | Fax: 053/332-180 | Mob: 065/575-879 | eMail: ceks@teol.net

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

D

Dalibor Ćopić

Adresa: Majke Jugovića 44, Banja Luka 78000 | Tel: 051/348-954 | Fax: 051/348-956 | Mob: 065/699-016 | eMail: daliborcopic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Upravljanje učinkom zaposlenih (Performance Management)

Vještine prezentacije

Obuka i razvoj zaposlenih u organima uprave

Upravljanje ljudskim resursima

Trening trenera (Training of Trainers, ToT)

Damir Kukić

Adresa: Željeznička 8b 0 | Tel: 032 401 731 | Fax: Nema | Mob: 061 203 804 | eMail: damirkukic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje ljudskim resursima

Kursevi u ponudi

Damir Selak

Adresa: Masarykova 60 , Zenica 72 | Tel: 061524735 | Fax: Nema | Mob: 061 524 735 | eMail: dselak@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje ljudskim resursima

Zaštita okoliša

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Javno privatno partnersvo, pronalaženje investitora

Komercijalizacija inovacija

Lokalni ekonomski razvoj (strateško planiranje)

Pisanje projektnih prijedloga

Implementacija i evaluacija projekata

Međunarodna saradnja i razvoj

Intertnet marketing i poslovanje

Odnosi sa klijentima

Damir Miljević

Adresa: Masarikova 2, Banjaluka 78000 | Tel: 051 312 487 | Fax: | Mob: + 387 64 428 7036 | eMail: damir@inecco.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Darko Pavlović

Adresa: Nema 71000 | Tel: Nema | Fax: Nema | Mob: Nema | eMail: doatba@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Kodeks ponašanja, postupanja- Agencija za državnu službu

Upravljanje ljudskim resursima- Agencija za državnu službu

Proces integriranja u EU- Agencija za državnu službu

Davor Pavelić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: 061 201 187 | Fax: | Mob: 061 201 187 | eMail: dpavelic@sinter.net

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Planiranje lokalnog razvoja (miPro metodologija)

Dejan Marinković

Adresa: Parsike komune 63, Beograd 11070 | Tel: +387 65 791 200 | Fax: | Mob: +381 63 324 797 | eMail: dejanpr@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

VEŠTINE I TAJNE USPEŠNE KOMUNIKACIJE

ODNOS SA KLIJENTIMA

Diana Ružić

Adresa: Čobanija broj 7 71000 | Tel: +387 33 220054 | Fax: +387 33 220 054 | Mob: +387 61 796 123 | eMail: dianaru@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Pravna pitanja i izrada legislative

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

DIJANA BILANOVIĆ

Adresa: Fočanska 1 75000 | Tel: 061897090 | Fax: | Mob: 061897090 | eMail: dijanabil@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Djordje VOJINOVIC

Adresa: dr Mladena Stojanovica 115a, stan 29/IIV 78000 | Tel: +38765567856 | Fax: | Mob: 065567856 | eMail: djolev@blic.net

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Dr. sci. Muamer Hodžić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: 061 818 977 | Fax: | Mob: 061 818 977 | eMail: muameroc@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Lokalna demokratija

DRAGAN VUJIĆ

Adresa: Bijeljina, ul. 27. marta broj 34. 76300 | Tel: 055 225 790 | Fax: 055 211 922 | Mob: 065 512 789 | eMail: stesof@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje ljudskim resursima

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

Dragana Jovanović

Adresa: Petrovdanska bb Bratunac 75420 | Tel: +387 56 411 415 | Fax: +387 56 440 165 | Mob: +387 66 702 495 | eMail: dragana.j@prijateljisrebrenice.org

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kultura i sport

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Drago Martinović

Adresa: Kočerin 5 - Široki Brijeg 88226 | Tel: 039 702811 | Fax: 039 705915 | Mob: 063 796648 | eMail: drago.martinovic1@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Komuniciranje tijela lokalne uprave s javnošću

Uporaba novih medija u jedinicama lokalne i mjesne samouprave

Šaltersko poslovanje, Organizacijska komunikacija

Dragomir Kutlija

Adresa: Đure Đakovića 8, Banja Luka 78000 | Tel: 065/646-341 | Fax: | Mob: 065/646-341 | eMail: d.kutlija@adu.vladars.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Kursevi u ponudi

Javna administracija i dobro upravljanje

Dženita Zirdum

Adresa: Envera Šehovica 44 71000 | Tel: 033 971 879 | Fax: | Mob: 061 101 121 | eMail: dzenitaz@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

e

edin capin

Adresa: ljubljanska 2a 71000 | Tel: 066434163 | Fax: | Mob: 066434163 | eMail: edocapin@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

E

EDIN HADŽIĆ

Adresa: UL. DOBOJSKA 36, MATUZIĆI - DOBOJ JUG 74203 | Tel: 032 692 546 | Fax: 032 699 331 | Mob: 062 162 542 | eMail: opcinaurb@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Pravna pitanja i izrada legislative

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Edin Glogić

Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici bb, Kalesija 75260 | Tel: 035/631-111 | Fax: 035/631-111 | Mob: 061/281-014 | eMail: edin.glogic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Elmida Sarić

Adresa: Dobrinjska 45 Sarajevo 71000 | Tel: | Fax: 030 711 001 | Mob: 061 20 70 34 | eMail: es@izborplus.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom PCM

Trening za trenere (TOT)

Pisanje prijedloga projekta

Monitoring i evaluacija projekata, programa (Praćenje i procjena)

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Emilija Mažar

Adresa: Irfana Ljubijankića 166 77000 | Tel: +38737228268 | Fax: +38737224038 | Mob: +38761602681 | eMail: emilija.mazar@aquasanbih.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Emina Pašić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: +387 61 193 619 | Fax: | Mob: +387 61 193 619 | eMail: epasic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom

Eni Kurtović

Adresa: Hamzibegova 119c, Sanski Most 79230 | Tel: 037 681 972 | Fax: 037 681 972 | Mob: 061 197 485 | eMail: eni@mozaik.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Razvoj i provođenje projekata financiranih kroz fondove Europske unije

Upravljanje projektnim ciklusom

Vještine facilitacije

Od menadžera do lidera

Vještine komunikacije

Ermin Hajder

Adresa: Radoslava Lopašića 21 Bihać 77000 | Tel: 061/181-798 | Fax: | Mob: 061/181-798 | eMail: ermin.hajder@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje ljudskim resursima

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Erol Hujdur

Adresa: Branislava Đurđeva 18 71000 | Tel: 033558680 | Fax: | Mob: 061741606 | eMail: erolhm@gmail.com

Oblasti u ponudi

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

International General Certificate in Secondary Education

Ervin Đember

Adresa: Armije BiH 23 Tuzla 75000 | Tel: + 387 35 255 217 | Fax: + 387 35 248 341 | Mob: + 387 61 739 121 | eMail: ervin@crp.org.ba

Oblasti u ponudi

Zaštita okoliša

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

F

Fikret Šemšić

Adresa: Sarajevo, Teheranski trg broj 7 71000 | Tel: +38761803-350 | Fax: | Mob: +38761803-350 | eMail: fsemsic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Zaštita okoliša

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

H

Hajrudin Buza

Adresa: Obala Kulina Bana 40/I, Stari Grad-Sarajevo 71000 | Tel: 033 232 256 | Fax: | Mob: 061 131 414 | eMail: hajrudinb@bhp.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Kursevi u ponudi

Upoznavanje sa sistemom javnih nabavki

Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH

Priprema tenderske dokumentacije po Modelu S.T.D.

Priprema ponude, analiza ponuda i vrednovanje ponuda

Halil Gutošić

Adresa: Dobojska 33 (Agencija "QMSI"), Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 640 226 | Fax: 33640226 | Mob: 61799523 | eMail: emasgutosic@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Javne nabavke

Kursevi u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom usluga

HAZIMA PECIREP

Adresa: Bosanska br. 4 Sarajevo 71000 | Tel: 033/291-306 | Fax: 033/291-281 | Mob: 061/482-741 | eMail: hazimapecirep@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

I

Ibrahim Mujakić

Adresa: Alinac 27, CAZIN 77220 | Tel: 00387 37 515 300 | Fax: | Mob: 00387 62 926 669 | eMail: mujakic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

korištenje alata za upravljanje čvrstim otpadom: SWIS i CFM

Idriz Čilić

Adresa: Zlatnih ljiljana bb, Jablanica 88420 | Tel: 036/753 -122 | Fax: 036/757-112 | Mob: 061 209 517 | eMail: idriz.cilic@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektnim ciklusom

Implementacija sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2008

Izrada LEAP-a (Lokalni ekološki akcijski plan)

Irem Silajdžić

Adresa: Nahorevska 26, Sarajevo 71000 | Tel: - | Fax: - | Mob: 061 183 912 | eMail: irem.silajdzic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Irma Hadžiavdić

Adresa: 71000 | Tel: | Fax: | Mob: | eMail: irmasalcin5@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Socijalna i zdravstvena zaštita

Boračko-invalidska zaštita

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Obrazovanje

Pravna pitanja i izrada legislative

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Pravo na pristup informacijama- praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama

Irma Alićajić

Adresa: Invalida domovinskog rata bb 77220 | Tel: +387 70 249 524 | Fax: Nema | Mob: +387 61 279 711 | eMail: irma.alicajic@kccazin.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Kursevi u ponudi

Ismar ALAGIĆ

Adresa: Mustafe Cemana bb, Jelah 74264 | Tel: +387(0)32650608 | Fax: +387(0)32650390 | Mob: +387(0)61792808 | eMail: ismar.alagic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

J

Jasmina Babic

Adresa: Dusana Baranina 3/36 Bijeljina 76300 | Tel: 055 410 427 | Fax: | Mob: 065 539 451 | eMail: jasmina.ivosevic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

IPA projekti - kako popuniti aplikaciju

CV i intervju za posao

Kako osnovati i upravljati organizacijom

Stratesko planiranje

Odnosi sa javnoscu i PR

Jasmina Sabrihafizović

Adresa: - 71000 | Tel: - | Fax: | Mob: - | eMail: jasminasab@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Jasminko Arnautović

Adresa: 15. maja 4, Tuzla 75000 | Tel: 035 270 729 | Fax: | Mob: 062 971 837 | eMail: jasko.a@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Izrada i implementacija strategije za odnose s javnošcu

Strateško planiranje

PCM (Upravljanje projektnim ciklusom)

Jasna Pleho

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: | Fax: | Mob: +387 61/202561 | eMail: jjasna@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Kursevi u ponudi

GIS

GIS SOFTVERI (ArcMap (ArcView)

GIS SOFTVERI (AutoCad i AutoCad Map 3D)

Jelena Bašić

Adresa: Kolodvorska 13 71000 | Tel: 612920 | Fax: | Mob: 061836165 | eMail: jeca.ba@gmail.com

Oblasti u ponudi

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

K

Kanita Imamovic-Cizmic

Adresa: Hamdije Kresevljakovica 60 71000 | Tel: 062347446 | Fax: | Mob: 062347446 | eMail: k.imamovic-cizmic@pfsa.unsa.ba

Oblasti u ponudi

Obrazovanje

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

pravo konkurencije

procjena učinaka propisa

L

Larisa Majić

Adresa: ul.Kralja Tomislava L5, Mostar 88000 | Tel: 036 320 911, 033 723 680 | Fax: 036 320 911, 033 723 688 | Mob: 063 416 068 | eMail: larisa.majic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Lejla Tabaković

Adresa: Koševo 18/4, Sarajevo 71000 | Tel: +387 61 487 632 | Fax: | Mob: +387 61 487 632 | eMail: lejla.tabakovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Obuka lokalnih učesnika u pisanju projektnih prijedloga, upravljanju projektom i tehnikama procjene projekta

Obuka lokalnih učesnika u upravljanju projektnim ciklusom

Program jačanja kapaciteta u dizajniranju razvojnih programa, implementacija programa, monitoring i evaluacija

Upravljanje projektnim ciklusom sa težištem na monitoring tehnike i metodologiju

Lejla Šuman

Adresa: Salke Nezečića 1 71000 | Tel: +387 33 713 110 | Fax: +387 33 713 111 | Mob: +387 62 563 941 | eMail: lejla.suman@rec.org.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Zaštita okoliša

Pravna pitanja i izrada legislative

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

M

Maida Dizdarević

Adresa: B.Lakišića 84c, Mostar 880000 | Tel: 036 571 402 | Fax: | Mob: 061 891 031 | eMail: maida.dizdarevic@unmo.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Obrazovanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Maja Mrvelj

Adresa: Čitluk bb, Posušje 88240 | Tel: +387 39 660 910 | Fax: +387 39 660 930 | Mob: +387 63 422 669 | eMail: lekommaja@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Maja Stojanović

Adresa: Vojvode Dobrnjca 17, Beograd 11000 | Tel: +381 63 768 28 66 | Fax: | Mob: | eMail: stojmaja@gmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Kursevi u ponudi

Priprema projekata u skladu sa EC procedurama sa fokusom na izradu prekogranicnih projekata

Evaluacija i selekcija projekata u skladu sa EC procedurama

Implementacija projekta u skladu sa procedurama EC

Marijan Dujmović

Adresa: 5. Korpusa 45, Bihać 77000 | Tel: - | Fax: - | Mob: 00387 61 590835 | eMail: marijan.dujmovic@aquasanbih.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Marijana Kapovic

Adresa: Save Ljuboje 26 78000 | Tel: +387 51 464 628 | Fax: + 387 51 460 550 | Mob: +387 65 912 396 | eMail: marijana.kapovic@sfbl.org

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Izrada Akcionih planova LEAP-a, zaštita zemljišta, zaštita voda, upravljanje otpadom

Upravljanje zemljištem

Rekultivacija zemljišta usljed površinskih kopova

Remedijacija zemljišta zagađenih teškim metalima

Strateško planiranje za sektor zemljišta i otpada

Upravljanje otpadom u lokalnim zajednicama

Plantažni uzgoj ljekobilja

Izrada Strategije razvoja lokalne zajednice

Meliha Bijedić

Adresa: Ivana Markovića Irca 54 75000 | Tel: ++387 35 320 687 | Fax: ++387 35 320 660 | Mob: ++38761 270 460 | eMail: meliha.bijedic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Socijalna i zdravstvena zaštita

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Milan Zjajić

Adresa: Banja Luka 78000 | Tel: 033 492 558 | Fax: 033 492 637 | Mob: | eMail: milan.zjajic@mcp.gov.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Kancelarijsko poslovanje

Učešće građana i NVO u izradi pravnih propisa

Kopenhagenški kriteriji za priključivanje EU

Milena Sarić

Adresa: Mjedenica 21, Sarajevo 71 | Tel: Nema | Fax: Nema | Mob: 062 387 793 | eMail: pennylainn@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Trening za mentore za organizacije civilnog društva koje implementiraju male grantove

Projekat građanin/Građanske veze: model ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje u Kaliforniji

Implementacija modula o kontraverznim temama i spriječavanju korupcije

Interkulturalizam

Demokratija i ljudska prava

Obrazovanje za društvenu pravdu

Škole - prijatelji djece, Primjena metodologije usmjerene na dijete

Iskustveni program obrazovanja za toleranciju "Zato što je različito"

Svijet danas: međunarodni odnosi

Milica Tepšić

Adresa: Banja Luka, Cara Lazara 23 78000 | Tel: 051/338-897 | Fax: | Mob: 065/561-695 | eMail: milicatepsic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Kursevi u ponudi

Elektronska uprava

Elektronsko kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje

Miroslav Landeka

Adresa: Ul. kraljice Katarine 8 C - ll 88000 | Tel: 036 447 450 | Fax: 036 447 434 | Mob: 061 198 6097 | eMail: miroslav.landeka@mostar.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Krizno komuniciranje

Mitar Perušić

Adresa: Zvornik 75100 | Tel: +387 65 880 833 | Fax: | Mob: +387 65 880 833 | eMail: mperusic@teol.net

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Zaštita okoliša

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Implementacija sistema kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9001:2008

Izrada LEAP-a

Povećanje konkurentnosti na lokalnom nivou

Strateško planiranje razvoja

Implementacija sistema upravljanja okolinom po zahtjevi ISO 14001:2004

Mladen Radivojević

Adresa: Banja Luka, Karađorđeva 27 78000 | Tel: 051 338 588 | Fax: | Mob: 065/510-879 | eMail: mladenr@inecco.net

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Kursevi u ponudi

Elektronska uprava

Upravljanje znanjem

Poslovna inteligencija u jedinicama lokalne samouprave

N

Nebojša Bomeštar

Adresa: Knjaya Miloša 11a 78000 | Tel: 065/613-240 | Fax: | Mob: 065/613-240 | eMail: nbomestar@live.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Povećanje prihoda i samoodrživost

Kursevi u ponudi

Nerka Jugo - Ahmić

Adresa: Hasana Brkića 9/IV, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 65 71 29 | Fax: nemam | Mob: 061/16 24 61 | eMail: njugo@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Organizacijski menadžement

Izgradnja kapaciteta sva tri sektora (NVO, javni i privatni) – strategije, treninzi, analize, istraživanja

Razvoj poslovnih vještina (komunikacije, pregovaranje, liderstvo...)

Poslovno savjetovanje - menadžment, marketing, HRM, poslovne vještine

Procjena stanja u kompanijama - dijagnostika

PCM, Razvoj i ocjena projektnih ideja, EU tenderi

Poduzetništvo – obuka i savjetovanje;

TNA-Procjena i analiza potreba za obukom

Nermin Fetic

Adresa: Bosanska 15 71000 | Tel: +38761201453 | Fax: | Mob: +38761201453 | eMail: nerminfetic@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Kursevi u ponudi

Nevzet Sefo

Adresa: Bulevar narodne revolucije 33, Mostar 88000 | Tel: 036 557 210 | Fax: 036 557 211 | Mob: 061 483 650 | eMail: sefo@redah.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Povećanje prihoda i samoodrživost

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Nina Branković

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: +387 61 546 800 | Fax: | Mob: +387 61 546 800 | eMail: nina.brankovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika

O

Ognjen Đukić

Adresa: Banja Luka 78000 | Tel: +387 51 317 357 | Fax: +387 51 317 357 | Mob: +387 65 880 887 | eMail: ognjen75@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Strateško planiranje – osnovni principi i praktična primjena

Analiza i razvoj javnih politika

Makroekonomija

Ostoja Kremenović

Adresa: Petra Mečave br. 21,Banja Luka 78000 | Tel: 051 312 358 | Fax: | Mob: 065 510 108 | eMail: o.kremenovic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Javne nabavke

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Socijalna i zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Primjena propisa o kancelarijskom poslovanju

Javne nabavke

Primjena propisa o upravnom postupku

P

Perica Macura

Adresa: Kninska 5, Banja Luka 51000 | Tel: 051 215 220 | Fax: 051 430 053 | Mob: 065 888 600 | eMail: perica_macura@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Obrazovanje

Povećanje prihoda i samoodrživost

Kursevi u ponudi

Vještina komuniciranja radnika Kontakt centra

Petar Kunić

Adresa: Gundulićeva 3, Banja Luka 78000 | Tel: | Fax: | Mob: 065 403-053 | eMail: p.kunic@blic.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Kursevi u ponudi

Razvoj ljudskih kapaciteta u lokalnoj upravi

Predrag Pajić

Adresa: Danila Ilića 48 76300 | Tel: 055-xxx-xxx | Fax: | Mob: 065-938-757 | eMail: predragp@alvrs.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Rukovođenje i menadžment

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

R

Radomir Djuric

Adresa: Via Rughetta 20, Somma Lombardo VA, Italija 21019 | Tel: 393391764891 | Fax: | Mob: 393391764891 | eMail: ibmproject.legal@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

s

sabina šehić

Adresa: Alejla Lipa 61, 88000 | Tel: 036-576-380 | Fax: | Mob: 062-263-678 | eMail: sabina.sehic@unmo.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Obrazovanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

S

Sabina Kurić

Adresa: Braće Šehida bb Cazin 77220 | Tel: 037 514 273 | Fax: 037 512 735 | Mob: 062- 595-427 | eMail: sabina.muric.s@gmail.com

Oblasti u ponudi

Komunalni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Safet Zahirović

Adresa: Trtorići, Breza 71370 | Tel: 032-786-029 | Fax: 032-786-031 | Mob: 061-076-072 | eMail: opcinabr@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje ljudskim resursima

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Safet Redžić

Adresa: Polje 273 77220 | Tel: 037 517 036 | Fax: | Mob: 061261139 | eMail: redzicsajo@gmail.com

Oblasti u ponudi

Boračko-invalidska zaštita

Kursevi u ponudi

Samed Topčagić

Adresa: Varoš bb 75320 | Tel: 035 700 835 | Fax: 035 707 000 | Mob: 062 796 182 | eMail: s.topcagic@opcina-gracanica.ba

Oblasti u ponudi

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Samir Šošević

Adresa: Bjelave 2, Sarajevo 71000 | Tel: +387 33 225 830 | Fax: +387 33 225 830 | Mob: +387 63 799 549 | eMail: ssosevic@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Kursevi u ponudi

Priprema prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom

Sistem upravljanja kvalitetom u organima javne uprave prema CAF metodologiji

Osnove funkcioniranja EU sa fokusom na fondove i programe

Ruralni razvoj

Kultura kao generator razvoja u III mileniju

Razvoj partnerstava i lokalni razvoj

Monitoring i evaluacija strategije lokalnog razvoja

Rad sa mjesnim zajednicama

Samra Ljuca

Adresa: Azize Šaćirbegović 100 71000 | Tel: + 387 61 491 254 | Fax: + 387 33 552 051 | Mob: + 387 61 491 254 | eMail: samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Sanela Divljan

Adresa: Stevana Bulajića 44a, Banja Luka 78000 | Tel: 051/334-761 | Fax: 051/334-770 | Mob: 065/524-978 | eMail: sanela.divljan@irbrs.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Kursevi u ponudi

Obuka pripravnika i novozaposlenih u upravi RS

Saudin Terzic

Adresa: Bugojno Ul, slobode 155 70230 | Tel: 061157415 | Fax: | Mob: 061157415 | eMail: saudin.terzic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Savka (Simić) Štrbac

Adresa: Bulevar Desanke Maksimović 20, Banja Luka 78000 | Tel: 065 529406 | Fax: | Mob: 065 529406 | eMail: savka.simic@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Socijalna i zdravstvena zaštita

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi

Sead Traljić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: +387 61 107 825 | Fax: | Mob: +387 61 107 825 | eMail: sead.traljic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Kursevi u ponudi

Strateško planiranje i izrada strateških planova

Selim Kulić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: +387 61 199 727 | Fax: | Mob: +387 61 199 727 | eMail: selimkulic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Kursevi u ponudi

Upravljanja ljudskim resursima

Siniša Cvijić

Adresa: Branka Ćopića 15, BanjaLuka 78000 | Tel: 051301639 | Fax: | Mob: 065564041 | eMail: sinisacvijic77@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Stambeni poslovi

Zaštita okoliša

Kultura i sport

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Povećanje prihoda i samoodrživost

Kursevi u ponudi

Slavka Sufi-Mićić

Adresa: I. Mujezinovića 25, Tuzla 75000 | Tel: +387 35 260 589 | Fax: +387 35 260 589 | Mob: +387 61 140 649 | eMail: slavkasm@live.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za zaštitu okoliša - rekultivacija zemljišta oštećenih rudarskim radovima

Slavko Simić

Adresa: Blagoja Parovića 92/a, Banja Luka 78000 | Tel: 051 385 680 | Fax: 051 385 680 | Mob: 065 927 323 | eMail: bono@blic.net

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Privreda i unapređenje poslovnog ambijenta

Razvoj i pružanje usluga

Povećanje prihoda i samoodrživost

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Trening trenera

Interna komunikacija i upravljanje - osnovni principi dobrog menadžmenta, efektivne komunikacije, timski rad i rješavanje konfliktnih situacija

Pisanje prijedloga projekta

HRM-Upravljanje ljudskim potencijalima

Javno zagovaranje, zastupanje i lobiranje

Partnerstvo, koalicije i umrežavanje organizacija

Strateško planiranje po miPRO metodologiji održivog razovoja lokalnih zajednica

Situaciono rukovođenje

Slobodan Antić

Adresa: Beogradska 1, Banja Luka 78000 | Tel: 051/ 334 -756 | Fax: 051/ 334 -770 | Mob: 065/618-321 | eMail: slobodan.antic@irbrs.net

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Kursevi u ponudi

Opća uprava

Suad Handanagić

Adresa: Soukbunar 13 71000 | Tel: 033 282 411 | Fax: 033 440 670 | Mob: 061 182 296 | eMail: suad.handanagic@starigrad.ba

Oblasti u ponudi

Zaštita okoliša

Energetska efikasnost

Kursevi u ponudi

Suzdina Bijedić

Adresa: Isaka Samokovlije 35, Tuzla 75000 | Tel: 035 330 152 | Fax: | Mob: 066 487 586 | eMail: s.bijedic@savethechildren-uk.org.ba

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Civilna zaštita

Socijalna i zdravstvena zaštita

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Primjena metodologije indeksa inkluzivnosti u školama i lokalnim zajednicama

Psihosocijalni rad u zajednici (procjena potreba osjetljivih/marginaliziranih grupa stanovništva, prava marginaliziranih grupa, provođenje projekata uključivanja/integracije)

Grupni rad i kreiranje mreže podrške u zajednici

Reagovanje u kriznim situacijama

Š

Šeherzada Halimić

Adresa: Trg sarajevske olimpijade 27 71000 | Tel: +387 33 454 840 | Fax: | Mob: +387 61 259 543 | eMail: seherzadah@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Razvoj i pružanje usluga

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

T

Tarik Hadžiomerović

Adresa: Hadžisulejmanova 29 71000 | Tel: 033562509 | Fax: | Mob: 062136301 | eMail: tarik.hadziomerovic@gmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Pravna pitanja i izrada legislative

Kursevi u ponudi

Tarik Jusić

Adresa: Kralja Tvrtka 11, Sarajevo 71000 | Tel: +38761228581 | Fax: | Mob: +38761228581 | eMail: tarik.jusic@analitika.ba

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Kursevi u ponudi

Strateško komunikacijsko planiranje

Revizija i analiza komunikacija

Razvoj i upotreba web stranica za komuniciranje sa građanima, poslovnim subjektima i vladinim institucijama

U

Uma Isić

Adresa: Sarajevo 71000 | Tel: 033 649 284 | Fax: | Mob: 062 544 590 | eMail: umaisic@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Lokalna demokratija

Odnosi s javnošću

Upravljanje projektima

Javne nabavke

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Obrazovanje

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Kursevi u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Menadžment u javnoj upravi i profesionalna organizacija

Odnosi sa javnošću

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

V

Vesna Simić

Adresa: Majke Jugović 44, Banjaluka 78000 | Tel: | Fax: | Mob: 065430303 | eMail: vesna.simic80@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Zaštita okoliša

Kursevi u ponudi

Obuka iz oblasti prostornog i urbanistickog planiranja, vaznosti dokumenta, priprema izrade prostornog plana i sprovodjenje

Primjena GIS-a u opštinskoj upravi

Z

Zijad Srabović

Adresa: 0 | Tel: | Fax: | Mob: | eMail: zijad.srabovic@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Zlatan Music

Adresa: Berberovica 8 76100 | Tel: 0038762344145 | Fax: | Mob: 0038762344145 | eMail: zlatanmusic11@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Razvoj i pružanje usluga

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Zlatko Sarić

Adresa: Hrvatske maldeži 20, Mostar 88000 | Tel: 036-551-525 | Fax: 036-551-525 | Mob: 061-203-052 | eMail: zlatkos2002@yahoo.com

Oblasti u ponudi

Odnosi s javnošću

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Kreiranje i planiranje projekata po evropskim standardima

Komunikacijske vještine i kreiranje sistema komuniciranja

Menadžer kao uspješan lider

Zoran Kuret

Adresa: Rudarska 53, Tuzla 75000 | Tel: +387 61 148 733 | Fax: +387 61 210 433 | Mob: +387 61 148 733 | eMail: zoran.kuret@gmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje ljudskim resursima

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Povećanje prihoda i samoodrživost

Kursevi u ponudi

Primjena informacionih tehnologija u poslovanju

Zoran Dedić

Adresa: Save Skarića 4 71000 | Tel: +387 33 282-403 | Fax: +387 33 206-931 | Mob: +387 62 607-406 | eMail: zoran.dedic@starigrad.ba

Oblasti u ponudi

Organizacija rada i menadžment

Upravljanje projektima

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Povećanje prihoda i samoodrživost

Finansijska revizija i preporuke revizije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Zvonimir Bosnjak

Adresa: M.Tita 8 71000 | Tel: +38761439959 | Fax: | Mob: +38761439959 | eMail: zvonimirbosnjak@mail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Prostorno uređenje, geodetsko-katastarski i imovinsko-pravni poslovi

Stambeni poslovi

Civilna zaštita

Socijalna i zdravstvena zaštita

Pitanja povratnika, raseljenih i izbjeglica

Kultura i sport

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Pravna pitanja i izrada legislative

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Lobiranje i zastupanje

Rukovođenje i menadžment

Kursevi u ponudi

Ž

Željko Bodul

Adresa: Prof. J.Neidharta 14, Zenica 72000 | Tel: | Fax: | Mob: | eMail: zeljkob@bih.net.ba

Oblasti u ponudi

Upravljanje pružanjem usluga i kontrola kvalitete

Informacione tehnologije i e-lokalna uprava

Obrazovanje

Kursevi u ponudi

Osnovna obuka - za početnike ECDL - Europski certifikat

Kursevi iz IT oblasti

Audit

ISO9001

ISO14001

Željko Račić

Adresa: Solunska 8 A, Banja Luka 78000 | Tel: 051 430 010 | Fax: 051 430 053 | Mob: 065 52 55 55 | eMail: zeljko_r@hotmail.com

Oblasti u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje ljudskim resursima

Obrazovanje

Budžet i finansije

Planiranje i implementacija politike lokalnog razvoja

Kursevi u ponudi

Upravljanje projektima

Upravljanje budžetom

Javno privatno preduzetništvo (JPP)

E opština

Rangiranje opština, Kantona, Država

ŽELJKO SIMIĆ

Adresa: VELIKA ILOVA PRNJAVOR 78433 | Tel: 051 684 275,051 301 977 | Fax: O51 301 977 | Mob: 066702300 | eMail: zeljkos1973@gmail.com

Oblasti u ponudi

Opća uprava

Lokalna demokratija

Upravljanje ljudskim resursima

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Budžet i finansije

Edukacija trenera i razvoj trening modula

Kursevi u ponudi